10 MIEJSC KTÓRE NALEŻY OZNAKOWAĆ W ZAKŁADZIE PRACY

10 MIEJSC KTÓRE NALEŻY OZNAKOWAĆ W ZAKŁADZIE PRACY
CZY O WSZYSTKICH WIEDZIAŁEŚ?

W miejscu pracy, czy to na hali magazynowej, produkcyjnej, czy w biurze, istnieją miejsca które stwarzają sytuacje niebezpieczne dla pracowników. Takie miejsca należy specjalnie oznakować, tak aby ich widoczność i rodzaj zagrożenia nie budziły żadnych wątpliwości. Sposób oznakowania powinien być ujednolicony w całym zakładzie pracy oraz zgodny z rozporządzeniami i polskimi normami dotyczącymi BHP.

10. PROGI

Wszelkie progi na terenie zakładu, pomiędzy pomieszczeniami stwarzają zagrożenie upadku, potknięcia się, uderzenia. Dlatego jeśli to możliwe nie powinny się one w ogóle pojawiać. Czasami jednak nie da się ich uniknąć, zwłaszcza wtedy, kiedy wynika to z warunków technicznych np. stanowią izolację pomieszczenia. Wtedy powinniśmy je oznaczyć naprzemiennie ułożonymi, żółtymi i czarnymi, lub czerwonymi i białymi pasami. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach powinien pojawić się znak ostrzegawczy ogólny lub ostrzegający przed potknięciem się.  

9. NISKIE STROPY

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione wygodne dojście,  przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. Zdawać by się mogło, że to zdanie likwiduje nasz problem, ponieważ likwiduje istnienie niskich stropów stanowiących zagrożenie. Jednak w niektórych przypadkach (wynikających często z konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych) dopuszcza się obniżenie stropu do 1,8m, przy czym należy go odpowiednio zabezpieczyć. Zgodnie z Polską Normą należy w tym celu zastosować na przemian żółte i czarne pasy lub białe i czerwone. Dodatkowo można zastosować opis „Uwaga. Niski strop”. 

8. MIEJSCE PRZEKROCZENIA NDN

Hałas to często spotykany i ignorowany problem. Na szczęście od jakiegoś czasu świadomość społeczeństwa, co do szkodliwości hałasu i jego negatywnych skutków które wywołuje w organizmie człowieka, rośnie. NDN czyli najwyższe dopuszczalne natężenie dla dźwięku wynosi obecnie 85dB. To wielkość, której nie powinien przekraczać hałas podczas ośmiogodzinnego dnia pracy. Są jednak maszyny i procesy generujące znacznie większe wartości niż 85dB. W takiej sytuacji należy zwiększyć czas i ilość przerw operatora oraz zastosować środki ochrony indywidualnej. Oprócz tego, takie maszyny i miejsca powinniśmy prawidłowo oznaczyć w zakładzie pracy, czasem zaleca się nawet odgrodzenie takiej przestrzeni. Dodatkowo powinna się też znaleźć informacja dotycząca krotności przekroczenia hałasu lub jego wartości.

7. MIEJSCE PRZEKROCZENIA NDS

NDS, czyli najwyższe dopuszczalne stężenie, dotyczy najczęściej pyłów i związków chemicznych w powietrzu, występujących w postaci aerozoli. Ich występowanie w zakładzie pracy powoduje wiele zagrożeń, jednym z największych jest podwyższone ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego. Aby temu zapobiegać stosuje się środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Jednak podobnie jak w przypadku NDN to nie wystarczy. Miejsca w których występuje przekroczenie NDS powinny zostać prawidłowo oznakowane, a w uzasadnionych przypadkach, odizolowane.

6. SZAFY I ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Szafy i rozdzielnice elektryczne generują bardzo duże niebezpieczeństwo. Ryzyko porażenia prądem, czy ryzyko pożaru. Takie miejsca w zakładzie pracy powinny zostać dodatkowo zabezpieczone zamykaną obudową, tak oby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu. Podstawowym oznakowanie stanowi znak bezpieczeństwa żółty, w kształcie trójkąta, z czarną strzałką i obwódką, często występujący z dopiskiem „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”. 

5. SUBSTANCJE I PREPARATY NIEBEZPIECZNE

W wielu zakładach pracy problemem nie do zlikwidowania stanowi przechowywanie i transport substancji niebezpiecznych. Czy to substancje doprowadzane do maszyn, czy półprodukty, a nawet gotowe produkty. Do przechowywania ich potrzebne są specjalne pojemniki, zbiorniki a niekiedy nawet silosy, a do transportu rurociągi. Sposób oznakowania pojemników i zbiorników do przechowywania substancji niebezpiecznych i preparatów, rurociągów zawierających owe substancje czy preparaty oraz miejsc składowania znaczącej ich ilości, przedstawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010r. z wyszczególnieniem znaków ostrzegawczych, których należ używać.

4. DROGI DLA PIESZYCH

W zakładzie pracy, w pomieszczeniu magazynowym, należy oznakować drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych tj. przejścia oraz dojazdy pożarowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na drogi ewakuacyjne, które powinny zostać dodatkowo oznakowane.   W jaki sposób to zrobić? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, które mówi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić wyżej wymienione oznaczenia oraz wskazuje normy, zgodnie z którymi powinny zostać wykonane. Dodatkowo przy drogach należy ustawić znaki drogowe zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

3. SCHODY

Schody to miejsce o którym często zapominamy kiedy przychodzi do oznakowania. Używamy ich codziennie, nawet o tym nie myśląc. Wiele starszych, piętrowych budynków nie posiada potrzebnego oznaczenia w obawie o zaburzenie efektów wizualnych przez np. przyklejenie żółtej taśmy. Jednak w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został określony sposób oznakowania zmiany poziomu (schody, podwyższenia). Zapisano, że w budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. W tym celu możemy zastosować na przemian żółte i czarne lub białe i czerwone skośne pasy. Nie trzeba umieszczać ich na każdym stopniu. Oznaczenie jest niezbędne na pierwszym i ostatnim stopniu schodów.

2. MIEJSCA ZBIÓRKI DO EWAKUZCJI

Miejsce zbiórki do ewakuacji powinno zostać prawidłowo oznakowane, wynika to bezpośrednio z normy ISO 7011 z 2012r., która przedstawia też jednoznacznie jak owe oznakowanie powinno wyglądać.  Dzięki oznaczeniu takiego miejsca, w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia, pracownicy bez trudu znajdą właściwe miejsce do zbiórki. W niebezpiecznych  sytuacjach często zdarza się, że ludzie są rozkojarzeni, nie potrafią trzeźwo myśleć, dlatego tak ważne jest aby wskazać im właściwy kierunek. 

1. MIEJSCA NIEBEZPIECZNE

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych w zakładzie pracy pozwala uniknąć wielu wypadków. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi, że miejsca i strefy niebezpieczne powinny być oddzielone w sposób widoczny. W tym celu można zastosować np. ogrodzenie, ponadto takie miejsce należy zaopatrzyć w napisy i znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie umożliwiające ich odczytanie. Niestety przepisy nie określają w sposób jednoznaczny czym są miejsca niebezpieczne, można więc założyć że są to miejsca występowania zagrożenia. Do takich można zaliczyć miejsca występowania otworów, zagłębień, ryzyka kolizji, przejść oraz ryzyka wtargnięcia pieszych, ale też wiele innych.